Federation of Islamic Committee in 15 Southern Provinces

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

รับคณะดูงาน
1 ครั้ง 20 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คุรุสัมพันธ์ 64 เขตเขาคราม
54 ครั้ง 17 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
ประชุมสมาคมสตรีมุสลิมกระบี่ สันจร ที่ลันตา
42 ครั้ง 16 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
กระบี่เปิดงาน เทศกาลอาหารฮาลาล 2017
15 ครั้ง 14 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
krabi เมืองฮาลาล อาหารแห่งอนาคต
27 ครั้ง 07 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
บรรยายธรรม
34 ครั้ง 04 ก.ย. 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
เปิดงานอิดิ้ลอัฎฮา
35 ครั้ง 26 ส.ค. 2560
กอจ. กระบี่
ทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ณ มัสยิดกลางกระบี่
38 ครั้ง 25 ส.ค. 2560
กอจ. กระบี่
ยะลา.อบรมระบบมัสยิดออนไลน์
337 ครั้ง 22 พ.ค. 2560
สมาพันธ์ฯ
สัมนาการจัดตั้งกองทุนซะกาต
311 ครั้ง 21 พ.ค. 2560
กอจ. กระบี่
อบรมให้ความรู้ผู้เข้ารับรองฮาลาล กระบี่
183 ครั้ง 19 พ.ค. 2560
กอจ. กระบี่
มอบปัจจัยละศีลอดแด่ผู้ต้องขัง เรือนจำกระบี่
171 ครั้ง 17 พ.ค. 2560
สมาพันธ์ฯ
 

แสดงทั้งหมด

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่
210
64,792
59,527
124,319
ชุมพร
0
0
0
0
ตรัง
150
2,210
2,138
4,348
นครศรีธรรมราช
123
5
2
7
นนทบุรี
1
0
0
0
นราธิวาส
0
0
0
0
ประจวบคีรีขันธ์
13
4
1
5
ปัตตานี
6
2
0
2
พังงา
105
6,875
6,618
13,493
พัทลุง
98
12,827
12,306
25,133
ภูเก็ต
56
854
799
1,653
ยะลา
139
2,007
1,968
3,975
ระนอง
28
0
0
0
สงขลา
392
0
0
0
สตูล
229
2
3
5
สมุทรปราการ
13
1,213
1,151
2,364
สุราษฎร์ธานี
47
3,327
3,220
6,547

รวม

1,610
94,118
87,733
181,851


สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 21/7  หมู่ 3  ตำบลนาเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000
โทรศัพท์ 075-447069, 081-7470432
จำนวนผู้เข้าชม: 111,133