Federation of Islamic Committee in 15 Southern Provinces

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

พรบ. ฮัจญ์ 2559
7 ครั้ง 21 พ.ย. 2560   กอจ. พัทลุง
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนสัปปุรุษ
1,985 ครั้ง 23 ม.ค 2560   กอจ. กระบี่
ขอเชิญชวนงานเมาลิดกลางยะลา
1,507 ครั้ง 17 ม.ค 2560   กอจ. ยะลา
ทะเบียนรายนามสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง “ ฮาลาล ” ประจ าปี 2559
790 ครั้ง 19 ธ.ค. 2559   กอจ. กระบี่
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนเด็กก ำพร้ำรำยบุคคล
524 ครั้ง 12 ธ.ค. 2559   สมาพันธ์ฯ
 

แสดงทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม

ร่วมทำบุญ กับ สภ อ่าวลึก
88 ครั้ง 21 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
รับคณะดูงาน
80 ครั้ง 20 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คุรุสัมพันธ์ 64 เขตเขาคราม
133 ครั้ง 17 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
ประชุมสมาคมสตรีมุสลิมกระบี่ สันจร ที่ลันตา
113 ครั้ง 16 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
กระบี่เปิดงาน เทศกาลอาหารฮาลาล 2017
74 ครั้ง 14 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
krabi เมืองฮาลาล อาหารแห่งอนาคต
120 ครั้ง 07 ก.ย. 2560
กอจ. กระบี่
บรรยายธรรม
116 ครั้ง 04 ก.ย. 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
เปิดงานอิดิ้ลอัฎฮา
102 ครั้ง 26 ส.ค. 2560
กอจ. กระบี่
ทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ณ มัสยิดกลางกระบี่
104 ครั้ง 25 ส.ค. 2560
กอจ. กระบี่
ยะลา.อบรมระบบมัสยิดออนไลน์
455 ครั้ง 22 พ.ค. 2560
สมาพันธ์ฯ
สัมนาการจัดตั้งกองทุนซะกาต
411 ครั้ง 21 พ.ค. 2560
กอจ. กระบี่
อบรมให้ความรู้ผู้เข้ารับรองฮาลาล กระบี่
264 ครั้ง 19 พ.ค. 2560
กอจ. กระบี่
 

แสดงทั้งหมด

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่
210
64,813
59,591
124,404
ชุมพร
0
0
0
0
ตรัง
150
2,309
2,231
4,540
นครศรีธรรมราช
123
5
2
7
นนทบุรี
1
0
0
0
นราธิวาส
0
0
0
0
ประจวบคีรีขันธ์
13
4
1
5
ปัตตานี
6
2
0
2
พังงา
105
7,064
6,808
13,872
พัทลุง
98
12,870
12,350
25,220
ภูเก็ต
56
1,017
973
1,990
ยะลา
148
3,075
2,811
5,886
ระนอง
28
0
0
0
สงขลา
392
0
0
0
สตูล
229
2
3
5
สมุทรปราการ
13
1,213
1,151
2,364
สุราษฎร์ธานี
48
3,426
3,332
6,758

รวม

1,620
95,800
89,253
185,053


สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 21/7  หมู่ 3  ตำบลนาเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000
โทรศัพท์ 075-447069, 081-7470432
จำนวนผู้เข้าชม: 122,003